Najważniejsze informacje - PRACOWNICY

Najważniejsze informacje

  • Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy.
  • Zgodnie z art. 229 § 4  K.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy  pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
  • Obowiązkiem pracownika, zgodnie z art. 211 pkt 5 K.p. jest poddawanie sięwstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom i stosowanie się do zaleceń lekarskich.
  • Wszyscy pracownicy podlegają badaniom profilaktycznym, na zasadach określonych w omawianym rozporządzeniu. Wobec tego, jeżeli konkretny pracownik posiada np. książeczkę badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych to niezależnie od tego, przed dopuszczeniem takiego pracownika do pracy, pracodawca musi poddać go badaniu wstępnemu, przy zachowaniu zasad wynikających z rozporządzenia, a następnie poddawać badaniom okresowym, czy kontrolnym.
  • Legitymowanie się wynikami specjalistycznych badań, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności, nie zwalnia z obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 § 1 K.p. (por. wyrok NSA z 7.11.2002 r. S.A. 3558/01, Prawo Pracy 2003/3/38).
  • Odmowa poddania się badaniom oznacza dla pracownika utratę pracy, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.
  • Gdy pracownik wraca do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca zobowiązany jest wystawić mu skierowanie na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy i przedstawić zaświadczenie lekarskie (por. wyrok SN z 21.09.2001 r. I PKN 639/00, OSNP 2003/17/415).
  • Zakres badań profilaktycznych nie zależy od nazwy stanowiska pracy, lecz od faktycznych narażeń na stanowiskach, które powinny być zawarte w skierowaniu. Powinno być to określone w ramach danej komisji BHP.
  • Lekarz medycyny pracy na podstawie poprawnie wypisanego skierowania oraz przeprowadzonego badania pracownika z pewnością określi właściwy zakres badań okresowych.