BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE - KSIĄZECZKI ZDROWIA

Zgodnie z art. 7 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach lekarz powinien przebadać pacjenta, dokonać oceny wyników badań laboratoryjnych, a następnie wpisać je do karty badań oraz wystawić orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Natomiast z § 4 rozporządzenia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych wynika, że lekarz wydaje orzeczenie, dokumentując jego wynik w karcie do badań i wpisuje wyniki badań do książeczki. Wpis nie jest równoznaczny z wystawieniem orzeczenia. Takie orzeczenie wystawiane jest w dwóch egzemplarzach: dla pracodawcy i dla pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie orzeczenia lekarskiego i udostępnianie go inspektorom PIS. Inspektorzy PIS nie mają prawa domagania się udostępniania im książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, gdyż książeczka jest dokumentem stanowiącym własność pracownika. Pracownik może zatem śmiało odmówić jej przedstawienia zarówno pracodawcy, jak i inspektorowi PIS. Wpisując wyniki badań laboratoryjnych (badania kału; zdjęcie rtg; inne badania np. WR; badania w kierunku innych chorób) - tworzymy dokument, który zawiera informacje o stanie zdrowia osoby badanej z wielu lat, z którego nawet osoba bez wykształcenia medycznego może wnioskować o chorobach właściciela książeczki ,co jest naruszeniem zasad konstytucyjnych - ujawnianie tz,. danych newralgicznych, dlatego też jest ona jedynie nośnikiem informacji między lekarzami , a nie orzeczeniem lekarskim . ( przypominam sprawę nr chorób na zwolnieniach lekarskich )

Wymuszanie "pokazywania " książeczek sanitarno epidemiologicznych może prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jest na nią narażony nie tylko ten, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je osobom nieupoważnionym, ale również ten, kto choćby dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych umożliwia. Sankcją za powyższe może być nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.
Dlatego proponuje nie używać terminu -"wpis wyników do książeczki sanepidowskiej [podbicie książeczki],"

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych dzieli się na badanie lekarskie i laboratoryjne.
2. Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella;
(Dz. U. Nr 25, poz. 191 § 2. 1.)

Zgodnie z tym przepisem wszyscy wymienieni w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939) podlegają badania laboratoryjnym ( czyli badanie kału) i lekarskim . W poprzednim rozporządzeniu były rozdzielone badania dodatkowe , w zależności od stanowisk pracy , ale w nowy rozporządzeniu zostały one ujednolicone.
Także termin badań jak wynika z paragrafu § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) odnosi się wyłącznie do badań dla określonych celów sanitarno-epidemiologicznych, które muszą być wykonane w przypadku pracowników rozpoczynających pracę u danego pracodawcy (po raz pierwszy) lub zmieniających u tego samego pracodawcy stanowisko (np. pracownik zatrudniony w charakterze kierowcy rozpoczyna pracę jako kelner powracający ze zwolnienia lekarskiego z rozpoznaną chorobą, która niewyleczona mogłaby skutkować zarażeniem osób trzecich, np. po przebytym zakażeniu salmonellą). Przepis ten dotyczy także uczniów lub studentów podejmujących naukę w szkołach zawodowych (technikach), w których uzyskują zawód znajdujący się w wykazie prac, przy wykonywaniu którego istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; Dz. U. Nr 133, poz. 939).
Częstotliwość wykonywania badań w trakcie trwania zatrudnienia,  określa lekarz dokonujący wpisu do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Z medycznego punktu widzenia nie możliwe jest określenie czy w okresie miedzy badaniami nie doszło do zakażenia i nosicielstwa . Dlatego bezpieczniejsze jest dla pracodawcy i lekarza wykonanie ponownych badań kału jeżeli poprzednie były wykonane w odległych terminach , a na pewno w związku z nowym wzorem książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązującym po opublikowaniu rozporządzenia w dzienniku ustaw ,należy wymienić stare "notesy " i z poprzednie książeczki z napisami - "przechowuje zakład pracy" ( kazus prawny nowy wzór dowodu osobistego i jego wymiana ). Na pewno należy takie badanie wykonać , jeżeli pracownik w wywiadzie ( najlepiej pisemnym z podpisem badanego ,że nie zataił prawdy ) przyzna się do epizodu biegunki w okresie między badaniami , a gdy lekarz NFZ nie dokonał badań wymazów.
Przypominam także , że po wejściu do UE , obowiązuje pracodawcę tz. Dobra Praktyka Higieniczna - to także stan higieny pracownika ,
Podobne stanowisko zaprezentowane zostało w piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.06.2006r. znak: GIS-OPR-022043a/MH/06 dotyczącym interpretacji § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191)