Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym zasady badań lekarskich i psychotechnicznych - cytowane artykuły ustawy są podane ze skrótami i moją interpretacją (po ostatnich nowelizacjach tekst jednolity 2007 r już nie jest aktualny)
 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 )z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.07.125.874
zawiera kilka norm dotyczących badań lekarskich i psychologicznych (psychotestów) kierowców.

Artykuł 3. 1. zawiera kilka wyjątków od jej stosowania gdzie najważniejsze dla kierowców są: Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi ...

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;( wynika z tego, że ustawa dotyczy kierowców taxi)

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy; (wyłączone są busy do 3,5 tony)

 

Artykuł 39j. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 
2. Badania lekarskie przeprowadzane są na zasadach Kodeksu pracy
3. Zakres badań lekarskich, obejmuje ustalenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 
 
4. Badania lekarskie - terminy badań
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
5. Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.....
6. Badania lekarskie, o których mowa w wykonują lekarze medycyny pracy posiadający jednocześnie uprawnienia do badań lekarskich kierowców. [dwie pieczątki na orzeczeniu]


Artykuł 39k. 1. Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym [psychotechnicznym] przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
2. Badania psychologiczne (psychotesty dla kierowców), o których mowa są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
3. Badania psychologiczne są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.
4. Pierwsze badanie psychologiczne (psychotesty) jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej
 
 
Uwaga ważna zmiana: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2007 r. Dz.U.07.178.1264
Badanie psychologiczne kierowcy [z art.39k Ustawy] odbywa się na podstawie skierowania od przewoźnika drogowego. Wzór skierowania psychologicznego stanowi załącznik nr 1 w/wym. rozporządzenia.
Nie dotyczy to przedsiębiorców lub kierowców osobiście wykonujących transport drogowy[Art. 39m].


Artykuł 39l. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:
1) kierowania kierowców na:
a) szkolenia okresowe,
b) badania lekarskie i psychologiczne;
2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
a) świadectw kwalifikacji zawodowej,
b) orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
5) przekazania kierowcy z chwilą z chwilą zwolnienia z pracy kopii orzeczeń .
3.Wykonanie przez przedsiębiorcę obowiązku wykonania badań lekarskich i psychologicznych, uznaje się za ze spełnienie obowiązku pracodawcy w zakresie badań okresowych kierowców lekarskich, Kodeksu pracy.


Artykuł 39m. Wymagania, o których mowa w art. 39a-39l, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub innego kierowcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.
Kary za jazdę bez wymaganych badań

Wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie: braku kierowania kierowcy na badania lekarskie

Wysokość kary 500zł

świadectwo kwalifikacji kierowców - sprawdź link z typowymi zapytaniami

 • Niestety niektóre artykuły ustawy o transporcie drogowym nie są spójne z innymi aktami prawnymi np Kodeks drogowy, Kodeks pracy więc proszę o sprawdzanie podanych przeze mnie interpretacji !!

Uwaga bardzo ważna nowelizacja/zmiana ustaw - zgodnie z ostatnią jednoczesną nowelizacją Ustawy o Transporcie oraz Kodeksu drogowego.

Dz. U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1701

 

do pierwszej wprowadzono Rozdział 7a - "Kierowcy wykonujący transport drogowy" - nakłada on nowy obowiązek odbycia uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz ukończenia szkolenia okresowego. 

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej  kierowca będzie zobowiązany co 5 lat do ukończenia szkolenia okresowego.

 • Nowością jest wpis w prawie jazdy potwierdzający wykonanie badań lekarskich, psychotechnicznych oraz wymaganych szkoleń.
 • Do 10 września 2009 pierwsze szkolenie okresowe będą musieli odbyć kierowcy autobusów, którzy otrzymali prawko kat D przed końcem 1980 roku.
 • Pozostali kierowcy autobusów i ciężarówek stopniowo do 2014 roku, według harmonogramu z Ustawy

Dotychczasowe ośrodki szkolące kierowców będą na nowo musiały ubiegać się o rejestrację u Wojewody.

 • Przypuszczalnie stopniowo zaczną ukazywać się akty wykonawcze do znowelizowanych ustaw
 • Jednym z nich jest
  Dz U z 2008 r. Nr 124 poz. 805
  ROZP MINISTRA INFRASTRUKTURY

  z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy