Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt.

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt.

Podstawą prawną badań okresowych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy. Badania wstępne, okresowe i kontrolne są wyłącznie przeprowadzane na podstawie skierowania pracodawcy, na jego koszt.

Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. Muszą oni posiadać określoną specjalizację (np medycyna pracy lub transportu) oraz być wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy).

Lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych posługują się pieczątką i wydają orzeczenia na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

Orzeczenia lekarskie wydaje się na podstawie

wyników przeprowadzonego badania lekarskiego (badania okresowego)
oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy
zagrożenia powinny być zawarte na skierowaniu od pracodawcy [skierowanie na badania]
Wskazane jest aby lekarz uzupełnił informacje informacje pracodawcy o spostrzeżenia z wizytacji stanowisk pracy.

W skład badania okresowego wchodzą również konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe określone we wskazówkach metodycznych.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego i nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych badań okresowych !

Badania lekarskie okresowe i kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy a pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.